45116- فهرست پرداخت قراردادها براي ارسال چه اطلاعاتی می باشد؟

الف) فهرست پرداخت قرارداد فقط در خصوص مواردي که پرداخت بابت قراردادي انجام می شود که براي هر فصل براي
پرداخت هاي صورت گرفته بابت قراردادها تکمیل و ارسال می گردد.
به عنوان مثال: قراردادهائی که داراي کارفرما و پیمانکار/ مشاور می باشند، می بایست فقط کارفرما فرم قرارداد را پر نموده و
در قسمت “مبلغ کل قرارداد” مبلغ اصلی قرارداد را ذکر نماید و در قسمت “پرداخت” هر گونه پرداخت از مبلغ مذکور را
درج نماید و نیازي به درج مجدد اطلاعات در قسمت خرید نمی باشد و پیمانکار/ مشاور می باید در قسمت فروش مبلغ
دریافتی را عنوان نمایند.

ب) اشخاصی که دریافت کننده مبلغ قرارداد هستند می باید قسمت فروش را تکمیل نموده و در قسمت شرح کالا شرح خدمت یا قرارداد را عنوان نمایند.

Loading