45120- آیا وزارتخانه ها، نهادها،سازمانها وشرکتهاي دولتی داراي شناسه ملی می باشند؟

بلی .به کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها وشرکتهاي دولتی شناسه ملی تخصیص داده شده و سازمانهاي مذکور می توانند
به سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به نشانی ir.MDHC.WWW معاونت نوسازي وتحول اداري بخش اطلاعیه هیات ماده 16 مراجعه و از طریق رابطین خود نسبت به پیگیري دریافت شناسه ملی خود اقدام نمایند با رابطین خودشان که اسامی آنها اعلام گردیده تماس برقرار نمایند.
کلیه اشخاص حقوقی درصورتی که تاکنون شناسه ملی خود را دریافت ننموده باشند می توانند از شماره اقتصادي قدیم( که با
عدد 411 شروع می شود) استفاده نمایند.

Loading