45122- آیا اطلاعات پرداخت قرارداد باید مجدداً در قسمت فروش عنوان گردد؟

درصورتی که اطلاعات پرداخت مبالغ بابت قراردادها در فهرست “پرداخت قرارداد” درج وارسال گردیده بود نیازي به درج و ارسال مجدد آن در فهرست “فروش” نمی باشد.

Loading