45126- اطلاعات خرید یا فروش اگر شامل برگشتی باشد (در همان فصل یا فصل هاي قبل) چگونه باید ثبت شود؟

فاکتورهایی که برگشتی هستند به عنوان فاکتور مجزا در همان فصلی که برگشت خورده اند ثبت گردند و گزینه “برگشتی” براي این قبیل فاکتورها باید انتخاب شود.

Loading