45129- روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه چیست؟

مبالغ را بدون جدا کننده، ممیز، اعشار و هر گونه علامت دیگری وارد نمایید. در خصوص مبالغ برگشتی نیازی به وارد کردن منفی ناست.

Loading