45144- آیا اطلاعات درج شده در فرم امتناع باید مجدداً در قسمت فروش عنوان شود ؟

موارد تکمیل و ارسال شده در فرم امتناع دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیازی به تکمیل و ارسال مجدد در فهرست فروش ندارد.

Loading