55101- نوع مشمولیت صندوق فروشگاهی چیست ؟

مودی در این فرم نوع مشمولیت خود را با توجه به فراخوان های مربوط به صندوق فروش تعیین و در لیست مورد نظر انتخاب می نماید.

نکته: مشمولین خدمات درمانی، مشمول بند ی تبصره 6 قانون بودجه 1398 می باشند.

Loading