55102- تاریخ مشمولیت صندوق فروشگاهی چیست ؟

تاریخ مشمولیت برای مودیانی که در حال فعالیت هستند از تاریخ فراخوان و برای مودیانی که بعد از تاریخ فراخوان شروع به فعالیت رسمی نموده اند از تاریخ شروع فعالیت آن ها می باشد که مودی باید در فیلد مربوطه تعیین نماید.

تاریخ مشمولیت فعالین حوزه درمان، 1398/01/01 می باشد.

Loading