55108- مودی چگونه می تواند شناسه حافظه را دریافت نماید ؟

پس از تکمیل ثبت نام و تایید مشخصات ثبت شده توسط مودی، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور بصورت پیامک برای مودی ارسال می گردد.

Loading