55111- آیا می توانیم یک کارتخوان را برای چند محل فعالیت استفاده کرد ؟

خیر، یک کارتخوان فقط می تواند برای یک مکان مورد استفاده قرار گیرد.

Loading