61101- درامد ناشی از واگذاری املاک

61101-درامد ناشی از واگذاری املاک


قانون مالیات های مستقیم
ماده ۵۲
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون‌مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

Loading