61105- مالیات اجاره واحد های مسکونی در شهرهای بیش از 100 هزار نفر

61105- مالیات اجاره واحد های مسکونی در شهرهای بیش از 100 هزار نفر


قانون مالیات های مستقیم

ماده۵۴ مکرر
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌ عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک‌ و نیم (۵ /۱) برابر مالیات متعلقه