61110- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود

61110- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود


قانون مالیات های مستقیم
ماده ۶۳
نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول‌ مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به‌ ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

Loading