61112- در صورتی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها باشد

61112- در صورتی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها باشد


قانون مالیات های مستقیم
ماده ۶۶
در صورتی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود ‌باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند‌بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت

Loading