61114- عدم شمول مالیات برای املاک تملیکی دولت

61114- عدم شمول مالیات برای املاک تملیکی دولت
——————————————

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶۸
املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و‌ انتقال قطعی معاف است.

Loading