61115- مالیات اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان قیمت وزارت مسکن

61115- مالیات اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان قیمت وزارت مسکن
—————————————————

قانون مالیات های مستقیم
ماده ۶۹
اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمتهائی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت ‌اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال ‌قطعی املاک معاف می‌باشد.

Loading