65100- در صورتی که مالک دارای چند ملک بطور مثال 100 متر 80 متر و 150 متری در تهران باشد معافیت مسکونی این مودی چگونه محاسبه می‌شود؟

چون حد نصاب معافيت املاك مسكوني براي هر شخص در تهران براي يك يا چند واحد حداكثر تا 150 مترمربع مي باشد بنابراين اين مالك مي تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا 150 مترمربع به انتخاب خود از معافيت مالياتي استفاده نموده و نسبت به مازاد ماليات متعلق را پرداخت نمايد.

Loading