65102- منظور از کلمه “تخصیص “در بند 27 ماده 148 چیست آیا مترادف با پرداخت یا ذخیره و یا کنار گذاشتن وجوه است؟

تخصيص به معني پرداخت نمي باشد بلكه به معني تحقق و ثبت هزينه يا ذخيره گرفتن آن است (‌بند 27 ماده 148)

Loading