65104- منظور ازهزینه های غیر واقعي مندرج در ماده 192 ق م م چیست؟

منظور هزينه هاي واهي و صوري است كه عملا در موسسه انجام نشده ولي مدارك صوري دال بر انجام هزينه در دفاتر ثبت گرديده است.