65107- آیا قراردادهای مشاوره هم مالیات داره؟

بله. مالیات بر مشاوره یا به عبارت دیگر قراردادهای مشاوره (حق المشاوره) مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد است.

Loading