65109- اگر کارفرما فهرست کارکنان و کارمندان خودش رو به اداره امور مالیاتی نده آیا تخلف ، حساب میشه؟

بله. برابر ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم کارفرمایی که فهرست کارمندان و کارگران خودش را به اداره امور مالیاتی نده علاوه بر اینکه باید اصل مالیات مربوطه رو بپردازد ۲ درصد از حقوق پرداختی را جریمه خواهد شد. اداره امور مالیاتی ، حتی می تواند مدعی خسارت بیش از این هم بشه.

Loading