81101- مالیات بر ارث – طبقه بندی وراث

81101- مالیات بر ارث – طبقه بندی وراث


قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۸-
وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:

۱- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.
۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
۳- وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

Loading