81104- مالیات بر ارث – وراث طبقه اول و دوم

81104- مالیات بر ارث – وراث طبقه اول و دوم


قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵
وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب‌ مورد می‌باشد.

Loading