81106- مالیات بر ارث – فوت افراد ایرانی در خارج از کشور

81106- مالیات بر ارث – فوت افراد ایرانی در خارج از کشور


قانون مالیات های مستقیم
ماده ۳۳-
مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه ‌اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و امورخارجه تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

Loading