81113 – مالیات اتفاقی منافع مالی واگذار شده

مالیات اتفاقی منافع مالی واگذار شده
ماده ۱۲۳- قانون مالیات مستقیم

در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال‌بعد پرداخت نماید.