81114 – انتقالات در مالیات بر ارث

انتقالات در مالیات بر ارث
‌ماده ۱۲۵- قانون مالیات مستقیم

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

Loading