81124 – اعتبار داشتن کلیه معافیت‌های مالیاتی مدت‌دار

اعتبار داشتن کلیه معافیت‌های مالیاتی مدت‌دار
قانون مالیات مستقیم

ماده ۱۴۶- کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقی است.

‌تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

Loading