81135 – مرجع رسیدگی به اختلافات مودی و اداره امور مالیاتی

مرجع رسیدگی به اختلافات مودی و اداره امور مالیاتی
قانون مالیات مستقیم

‌ماده ۱۷۰- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین مأموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

Loading