81136 – عدم اشتغال کارمندان اداره مالیات به عنوان وکیل و یا نماینده مودی

عدم اشتغال کارمندان اداره مالیات به عنوان وکیل و یا نماینده مودی
قانون مالیات مستقیم

ماده ۱۷۱- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا‌نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

Loading