81139 – دریافت مالیات از طریق ابطال تمبر

دریافت مالیات از طریق ابطال تمبر
قانون مالیات مستقیم

ماده ۱۷۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

Loading