81154 – پرونده های مودی در داشبورد مالیاتی

پرونده های مودی در داشبورد مالیاتی

در سایت درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی – در پنجره داشبورد مالیاتی
پرونده های مودی – در سربرگ های زیر دیده می شود

1- پرونده های مالیاتی
2- اظهارنامه ها
3- درخواست ها
4- ساماندهی پذیرنده های بانکی
5- کارتابل ابلاغ الکترونیک
6- پرداخت قبض های مالیات
7- مشاهده قبض های پرداختی
8- مشاهده اطلاعات صورت معاملات
9- مالیات تکلیفی – حقوق و …