81158 – برخی از مصادیق فرار مالیاتی

برخی از مصادیق فرار مالیاتی:

استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان و اجبار به پرداخت هزینه خدمات و کالاها به صورت نقدی

ثبت نکردن درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آن‌ها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد (شماره اقتصادی) جعلی و یا کد دیگران، مخصوصا موسساتی که فروش کالای آن‌ها از طریق شعبه، نمایندگی، کارگزار و توزیع‌کننده به عمل می‌آید.

حساب‌سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب‌های بستانکاران، جاری شرکاء و…

و تخلفات مالیاتی دیگر

Loading