81168 – وظایف مامور ابلاغ اوراق مالیات

وظایف مامور ابلاغ اوراق مالیات
قانون مالیات مستقیم

ماده ۲۰۴- مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.
ب- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد .

ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.

Loading