85110-در نسخه جدید ثبت نام اشخاص حقوقی امکان ویرایش اطلاعات هویتی اعضا وجود دارد؟

در ثبت نام اشخاص حقوقی در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات هویتی اعضاء، می بایست ابتدا آن ها را حذف نموده و سپس عضو جدید ثبت شود.

Loading