85111-در نسخه جدید ثبت نام الکترونیک امکان ثبت حوزه مالیاتی وجود ندارد، این مورد به چه صورت قابل انجام است؟

حوزه مالیاتی مودی از طریق ثبت موقعیت جغرافیایی روی نقشه تشخیص داده می شود لذا در ثبت موقعیت جغرافیایی محل اقامتگاه قانونی در زمان پیش ثبت نام روی نقشه بسیار دقت نمایید.

Loading