85112- اگر مودی مشمولیت ارزش افزوده را اشتباه انتخاب نماید، چه اقدامی می بایست انجام دهد؟

در این شرایط مودی باید ابتدا به واحد ارزش افزوده جهت حذف/ویرایش اطلاعات پرونده خود مراجعه نماید سپس به حوزه مالیات خود جهت حذف/ویرایش پرونده ارزش افزوده ثبت نام الکترونیک خود مراجعه نماید.

Loading