85114- خطای (فعال سازی استفاده از ابلاغ الکترونیک انجام نشده است. لذا وارد سامانه ثبت نام شده و از منوی ابلاغ الکترونیک اقدام نمایید) در ثبت نام مشاهده می نمایم، برای برطرف شدن آن چه اقدامی می بایست انجام دهم؟

با توجه به الزام ثبت درخواست فعالسازی ابلاغ الکترونیک توسط مودی در سامانه ثبت نام الکترونیک از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ مودیان می بایست اقدام به فعالسازی ابلاغ الکترونیک در ثبت نام خود نمایند.

نکته:

ابلاغ الکترونیک روی شماره همراه متصل به کد ملی نماینده اصلی فعال خواهد شد.

مودیان حقیقی – انفرادی به محض فعالسازی ابلاغ الکترونیک خود در یک ثبت نام، در تمام ثبت نام های انفرادی و مشارکتی (به شرط نماینده اصلی بودن) درخواست ابلاغ الکترونیک آن ها به صورت سیستمی فعال خواهد گردید.

Loading