85115- مودیانی که در هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیک خطای مربوط به عدم ثبت شماره حساب مرتبط با پرونده الکترونیک، عدم تکمیل فعالیت های آیسیک/اینتاکد را دریافت می نمایند، چه اقدامی می بایست انجام دهند؟

این مودیان پس از ورود به سامانه ثبت نام الکترونیک، در صفحه نخست قسمت نیازمندی ها روی پیغام خطای قرمز رنگ مربوطه کلیک نموده و پس از آن به فرم مربوط به منظور تکمیل اطلاعات فعالیت اینتاکد/آیسیک و اطلاعات حساب مرتبط به پرونده هدایت خواهند شد.
لازم به ذکر است با توجه به موعد ارسال اظهارنامه الکترونیک، امکان تغییر اطلاعات عنوان شده در گام ۴ ثبت نام الکترونیک (ثبت نام کامل و استفاده از خدمات مالیاتی) وجود دارد.