85144-مالیات بر ارث نسبت به حق الامتیاز چقدره؟

مالیات بر ارث نسبت به حق الامتیاز، همانند امتیاز پخش یه فیلم سینمایی، امتیاز دفترخونه اسناد رسمی، امتیاز بهره برداری از معدن، امتیاز انتشار کتاب متوفی و… برابر با ۱۰ درصد است.
برای محاسبه این مالیات، حق الامتیاز رو به تاریخ روز یا تاریخ ثبت انتقال به نام ورثه، ارزش گذاری می کنند.

Loading