85145- مالیات بر ارث نسبت به حقوق مالی چقدره؟

مالیات بر ارث نسبت به حقوق مالی، همانند حق تالیف کتاب، گواهی نامه ثبث اختراع، گواهی نامه ثبت برند، حق انتفاع (مثلا حق بهره برداری از منافع یک واحد مسکونی)، حق ارتفاق (حق راه آب و حق معبر در ملک دیگری) متوفی و… برابر با ۱۰ درصد است.
برای محاسبه این مالیات، حقوق مالی رو به تاریخ روز انتقال یا تاریخ ثبت انتقال به نام ورثه، ارزش گذاری می کنند.

Loading