85157-پیغام خطای (۱۰۰-) یا (۱۰۳-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟

به منظور برطرف شدن خطاهای عنوان شده می توان از نرم افزار خطایاب استفاده نمود.

لینک دانلود نرم افزار خطایاب سازمان امور مالیاتی

Loading