41110 – جریمه مالیات بر ارزش افزوده

سایت همکاران سیستم جریمه مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده به شکل دوره‌ای و هر 3 ماه یکبار باید پرداخت شود که مودی تا 15 روز پس از هر دوره این فرصت را دارد که اقدام به پرداخت کند در غیر این صورت عدم پرداخت و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی موجب تعلق جریمه […]

41101 – مالیات بر ارزش افزوده-؟؟؟؟؟

مالیات بر ارزش افزوده-؟؟؟؟؟ ——————————————————————- متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده٢ عرضه کالاھا و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنھا، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است . تبصره١ـ کالاھا و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می شود، در […]

41100 – مفاھیم و اصطلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده

مفاھیم و اصطلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده ———————————————- متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده١ مفاھیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشند: الف ـ عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق ھر نوع معامله یا عقد قانونی؛ ب‌- واردات: ورود کالا یا خدمت از […]

41108- معافیت از پرداخت مالیات و عوارض عرضه کالاها و ارایه خدمات

41108 -معافیت از پرداخت مالیات و عوارض عرضه کالاها و ارایه خدمات ——————————————————- قانون مالیات بر ارزش افزوده – معافیت ھا ماده ٩ عرضه کالاھا و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد: الف ـ کالاھا 1ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاھان دارویی، […]

41109- موارد معافیت از پرداخت مالیات و عوارض

41109- موارد معافیت از پرداخت مالیات و عوارض —————————————————————- قانون مالیات بر ارزش افزوده – معافیت ها ماده١٠ موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف ھستند و مالیات و عوارض خرید نھاده ھای آنھا مسترد می شود: الف ـ صادرات کالاھا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز […]

41107- قانون کسر مالیات و عوارض مودیان به دلیل پرداخت مالیات و عوارض خرید

41107- قانون کسر مالیات و عوارض مودیان به دلیل پرداخت مالیات و عوارض خرید قانون مالیات بر ارزش افزوده – مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماده٨ مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاھا و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت ھای اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و […]

41106- نرخ مالیات و عوارض کالاھا و خدمات

41106- نرخ مالیات و عوارض کالاھا و خدمات قانون مالیات بر ارزش افزوده – مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماده٧ نرخ مالیات و عوارض کالاھا و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ما ده(۵) این قانون، به استثنای کالاھای خاص که نرخ آنھا درماده (۶٢) این قانون تصریح شده ،نه درصد (٩%) می باشد.

41105- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا

41105- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا قانون مالیات بر ارزش افزوده -نرخ و نحوه محاسبه ماده۶ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ما ده(۴١) قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠) وحقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.

41104- نرخ و نحوه محاسبه – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاھا و خدمات

41104- نرخ و نحوه محاسبه – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاھا و خدمات مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه – قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۵ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاھا و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج درصورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور […]