61120- مستأجرین املاک اوقافی

مستأجرین املاک اوقافی ———————————————– قانون مالیات های مستقیم ماده ۷۵ از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این ‌فصل خواهند بود. تبصره ۱- در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد. تبصره ۲- حکم این […]

61121- الزام قانونی مودیان ملک نسبت به ثبت اظهار نامه

61121- الزام قانونی مودیان ملک نسبت به ثبت اظهار نامه قانون مالیات های مستقیم ماده ۸۰ مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس‌آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون […]

61120- درآمد اشخاص ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان

61120- درآمد اشخاص ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان قانون مالیات های مستقیم ماده۷۷ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. تبصره۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه […]

61120- درآمد اشخاص ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان

61120- درآمد اشخاص ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان قانون مالیات های مستقیم ماده۷۷ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. تبصره۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه […]

61119- مستأجرین املاک اوقافی

61119- مستأجرین املاک اوقافی قانون مالیات های مستقیم ماده ۷۵ از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این ‌فصل خواهند بود. تبصره ۱- در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد. تبصره ۲- حکم این […]

61118- انتقال و واگذاری اعیانی ملک

61118- انتقال و واگذاری اعیانی ملک قانون مالیات های مستقیم ماده ۷۴ در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل […]

61117- عدم پرداخت مالیات توسط مودی ملک

61117- عدم پرداخت مالیات توسط مودی ملک قانون مالیات های مستقیم ماده ۷۲ در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید‌دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی […]

61116- تنظیم سند رسمی املاک دارای سند عادی

61116- تنظیم سند رسمی املاک دارای سند عادی ————————————————– ‌قانون مالیات های مستقیم ماده ۷۱ زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار،قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌دولتی یا محاکم قضایی یا […]

61116- تنظیم سند رسمی املاک دارای سند عادی

61116- تنظیم سند رسمی املاک دارای سند عادی ————————————————– ‌قانون مالیات های مستقیم ماده ۷۱ زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار،قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌دولتی یا محاکم قضایی یا […]

61115- مالیات اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان قیمت وزارت مسکن

61115- مالیات اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان قیمت وزارت مسکن ————————————————— قانون مالیات های مستقیم ماده ۶۹ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمتهائی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌نمایند احداث و […]