31110 – جریمه تاخیر در پرداخت مالیات حقوق کارکنان

جریمه تاخیر در پرداخت مالیات حقوق کارکنان قانون مالیات مستقیم ماده ۱۹۹- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌ موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ […]

31109 – جریمه عدم ارسال لیست حقوق کارکنان

جریمه عدم ارسال لیست حقوق کارکنان قانون مالیات مستقیم ماده ۱۹۷- نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت […]

31101- تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق

قانون مالیات های مستقیم ماده ۸۳ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون. ‌تبصره- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و […]

31108- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه

31108- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه   ماده ۸۹ صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی […]

31107 – مسترد شدن اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق

مسترد شدن اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق 31107 – قانون مالیات های مستقیم ماده ۸۷ اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل […]

31105 – نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی قانون مالیات های مستقیم ماده۸۵ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن بیست‌ درصد (۲۰ %) […]

31101- تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق

31101 – تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق قانون مالیات های مستقیم ماده ۸۳ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون. ‌تبصره- درآمد غیر نقدی مشمول […]

31100 – درآمد مشمول مالیات اشخاص ناشی ار مزد هر گونه شغل

31100 – درآمد مشمول مالیات اشخاص ناشی ار مزد هر گونه شغل درآمد مشمول مالیات اشخاص ناشی ار مزد هر گونه شغل قانون مالیات های مستقیم ماده ۸۲ درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار […]