11165 – جریمه تهیه گزارش های سوری در صورت های مالی

جریمه تهیه گزارش های سوری در صورت های مالی قانون مالیات مستقیم ماده ۲۰۱- هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد […]

11164 – مسئولیت تضامنی مدیران در پرداخت مالیات شرکت

مسئولیت تضامنی مدیران در پرداخت مالیات شرکت قانون مالیات مستقیم ماده ۱۹۸- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌ طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به‌ موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش […]

11163 – جریمه تخلف مدیران تصفیه

جریمه تخلف مدیران تصفیه قانون مالیات مستقیم ماده ۱۹۶- جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن ‌تأمین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰ % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

11161 – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی

جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قانون مالیات مستقیم ماده۱۹۵- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

11160 – جریمه عدم نگهداری دفاتر

جریمه عدم نگهداری دفاتر قانون مالیات مستقیم ماده ۱۹۳- نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق […]

11158 – ثبت نام شرکتها در درگاه ملی خدمات الکترونیک

ثبت نام شرکتها در درگاه ملی خدمات الکترونیک اشخاص حقوقی بعد از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به صورت خودکار و از سمت این اداره در سامانه‌های مالیاتی ثبت نام شده و نام کاربری و کلمه عبور برای آن‌ها پیامک می‌شود. به منظور ثبت نام در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به […]

11157 – تحویل اظهارنامه به سازمان محل سکونت و مهلت اعلام شروع فعالیت اشخاص حقوقی به سازمان

تحویل اظهارنامه به سازمان محل سکونت و مهلت اعلام شروع فعالیت اشخاص حقوقی به سازمان قانون مالیات مستقیم ماده 177 ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این‌صورت ادارة امور مالیاتی […]

11155 – مهلت رسیدگی به درآمد کتمان شده و عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر

مهلت رسیدگی به درآمد کتمان شده و عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر قانون مالیات مستقیم ماده ۱۵۷- نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از […]

11154 – مهلت رسیدگی اداره امور مالیاتی به اظهارنامه عملکرد شرکت

مهلت رسیدگی اداره امور مالیاتی به اظهارنامه عملکرد شرکت قانون مالیات مستقیم ماده ۱۵۶- ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر‌ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور […]

11153 – تعریف سال مالیاتی

تعریف سال مالیاتی قانون مالیات مستقیم ماده ۱۵۵- سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لیکن در‌مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی […]