11104 – جدول جرایم مالیاتی

از سایت همکاران سیستم

جدول جرایم مالیاتی
1- عدم پرداخت مالیات در مهلت قانونی 2.5% به ازای هر ماه تاخیر
2- عدم ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی: 30% مالیات متعلق اشخاص حقیقی: 10% مالیات متعلق

3- درآمدهای کتمان شده و ابراز هزینه‌های غیر واقعی در اظهارنامه اشخاص حقوقی: 30% مالیات متعلق اشخاص حقیقی: 10% مالیات متعلق

4- جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر 20% مالیات هر یک از موارد

5- عدم تسلیم اظهارنامه از سوی آخرین مدیران اشخاص حقوقی 2% سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال

6- تسلیم اظهارنامه خلاف واقع از سوی آخرین مدیران اشخاص حقوقی 1% سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال

7- مدیران تصفیه 20% مالیات متعلق
8- عدم ارسال لیست دریافت‌کنندگان حقوق در مهلت قانونی 2% حقوق پرداختی

9- عدم ارسال فهرست قراردادهای پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد
10- مالیات تکلیفی 10% مالیات متعلق 2.5% به ازای هر ماه تاخیر پرداخت

11- دفاتر اسناد رسمی و سردفتران 20% مالیات متعلق
انواع جرایم مالیاتی و میزان هر کدام از آنها

Loading