11109 – جریمه اظهار درآمد غیرواقعی

از سایت همکاران سیستم

جریمه اظهار درآمد غیرواقعی
مودیان مکلفند میزان درآمدی که از طریق فعالیت اقتصادی به دست می‌آورند را در اظهارنامه مالیاتی به ثبت برسانند اما چنانچه سازمان امور مالیاتی طی بررسی‌هایی به میزان درآمدی مغایر با درآمد اظهار شده برسد، بر اساس ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم، شخص را مکلف به پرداخت جریمه غیرقابل بخشش می‌کند.

در ماده مذکور آمده : «مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی‌ بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ‌ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد»

Loading