11126 – نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
ماده۱۰۶- قانون مالیات مستقیم

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌ استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می‌شود.

Loading