15131- آیا تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت جزء هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر و چرا تازمانی که به حساب سرمایه منظور نشده سازمان امور مالیاتی آنرا جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی­کند؟

چنانچه منظور از سوال استهلاك مازاد حاصل از تجديد ارزيابي بوده و به عنوان هزينه قابل قبول منظور خواهد شد يا خير باشد. پاسخ آن به شرح زير مي باشد:

1- در صورتي كه شركت هاي دولتي طبق مقررات پيش بيني شده در قوانين برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي و ……. اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود كرده باشد در اين صورت مازاد حاصل از تجديد ارزيابي قابل استهلاك مي باشد.

در ساير موارد بر اساس قوانين و مقررات فعلي استهلاك مازاد حاصل از تجديد ارزيابي جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي نخواهد شد.

Loading