15141- آيا شركتهاي قطعه ساز نيز مشمول ماليات 3% تجميع عوارض مي باشند يا خير؟

كليه مواردي كه مشمول 3% موضوع بند ه ماده 3 قانون نحوه چگونگي و وصول عوارض و ماليات و ……. مي باشند در فهرستي كه به موجب ماده مزبور توسط كارگروه مربوط تعيين و اعلام شده مشخص مي گردد و در نتيجه براي تشخيص اين كه چه مواردي مشمول قانون ياد شده مي باشد بايد به فهرست مذكور مراجعه گردد.

Loading